กำลังเปิดเพลง : พุทธวจน_คำสอนจากพระโอษฐ์ - 03
จำนวนคนฟัง : 0 คน Bitrate : 64 kbps
DJ : My Station name